• Privacyverklaring & Cookiewet

  Privacyverklaring & Cookiewet

  Privacyverklaring

  Massagepraktijk Leppers Massagepraktijk Leppers, gevestigd aan Sportlaan 7 Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  http://www.massagepraktijkleppers.nl/ Sportlaan 7 Veenendaal 0611608552

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam

  – Geboortedatum

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  – Gezondheid

  – Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kirstenleppers@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  – Burgerservicenummer (BSN)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Massagepraktijk Leppers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Leppers) tussen zit.

  Massagepraktijk Leppers gebruikt de volgende computerprogramma: Informer. In verband met de administratieve afhandeling van Massagepraktijk Leppers.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Massagepraktijk Leppers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 2 jaar

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Massagepraktijk Leppers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Massagepraktijk Leppers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Leppers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kirstenleppers@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Massagepraktijk Leppers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Massagepraktijk Leppers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massagepraktijkleppers.nl

  Reacties uitgeschakeld voor Privacyverklaring & Cookiewet